Tin Công ty

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2022

20/07/2022, 07:00

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2022

19/04/2022, 14:02

05.04.2022 CV 05- CBTT V.v Công bố thông tin về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2021

11/02/2022, 08:01

10.02.2022 Báo cáo tài chính năm 2021

Báo Cáo Tài Chính Quý II Năm 2021

20/07/2021, 15:47

BC tài chính quý II năm 2021

Báo Cáo Tài Chính 06 tháng đầu năm 2021

19/07/2021, 14:06

BC tài chính 6 tháng đầu năm 20221

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

20/04/2021, 14:53

20.04.21 Báo cáo tài chính Quý 1.2021