Tin Công ty

Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

06/03/2023, 11:12

06.03.2023 Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính đến hết 31.12. 2022

Báo cáo 01: Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Kỳ báo cáo: Năm 2022)

30/01/2023, 09:55

30.01.2023 BC 01 Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV năm 2022

16/01/2023, 18:13

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV năm 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2022

16/01/2023, 18:10

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2022

17/10/2022, 11:30

17.10.2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2022

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

15/08/2022, 11:50

15.8.2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ giai đoạn từ ngày 01.01.2022 đến ngày 30.6.2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2022

20/07/2022, 07:00

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2022

19/04/2022, 14:02

05.04.2022 CV 05- CBTT V.v Công bố thông tin về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2021

11/02/2022, 08:01

10.02.2022 Báo cáo tài chính năm 2021