Lịch sử hình thành

01/01/2020 01:46

 

– Công ty được thành lập theo quyết định số 697/QĐ-UB ngày 16 tháng 6 năm 1983 của UBND tỉnh Sông Bé (cũ). Đã được đổi tên thành Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé theo Quyết định số: 1492/QĐ-UBND ngày 1/7/2010 của tỉnh Bình Phước. Sau đó, được đổi tên thành Công ty cổ phần Cao su Sông Bé theo QĐ 937/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé.

 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 3800100464 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đàu tư tỉnh Bình Phước cấp lần đầu ngày 01/07/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 18/12/2014

 

Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp Nhà nước

 

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Bình Phước