Tin Công ty

Thông Báo Về việc điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

13/04/2021, 10:29

13.04.2021 TB 02 Vv điều chỉnh thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo về việc ngày tổ chức Đại hội cổ đông Thường niên năm 2021

09/04/2021, 09:30

09.04.2021 TB 01 v.v ngày tổ chức Đại hội cổ đồng Thường niên năm 2021

Thông Báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

18/03/2021, 14:11

30.03.2021 TB 14 Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐẠi hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo giao dịch Cổ phiếu của Người nội bộ Công ty đại chúng

02/03/2021, 09:26

Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty đại chúng

Báo Cáo Tài Chính Năm 2020

19/02/2021, 11:03

Báo cáo tài chính năm 2020