Tin Công ty

Thông báo 03 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (kèm theo NQ 16_HĐQT)

21/11/2023, 16:51

TB 03 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (kèm theo NQ 16_HĐQT)

CV 13 V.v CBTT thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

07/10/2022, 16:06

07.10.2022 CV 13 V.v CBTT thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Quyết định 37 v.v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

13/07/2022, 10:55

13.7.2022 QĐ 37 quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 của Cty CP Cao su Sông Bé

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022, 09:36

25.03.2022 NQ 04 V.v Dự kiến thời gian tổ chức đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết của HĐQT v.v thống nhất tiếp tục thực hiện tiến độ thoái vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025

27/09/2021, 11:14

27.9.2021 NQ 13a Thống nhất tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 13 V.v thông qua kế hoạch SXKD 3 năm +thống nhất trồng cây keo lai+ thống nhất đề xuất về việc miễn nhiễm, điều động cán bộ của Ban TGĐ Cty

27/09/2021, 11:11

16.9.2021 NQ 13 V.v thông qua kế hoạch SXKD 3 năm +thống nhất trồng cây keo lai+ thống nhất đề xuất về việc miến nhiễm, điều động cán bộ của Ban TGĐ Cty