Tin Công ty

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022, 09:36

25.03.2022 NQ 04 V.v Dự kiến thời gian tổ chức đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết của HĐQT v.v thống nhất tiếp tục thực hiện tiến độ thoái vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025

27/09/2021, 11:14

27.9.2021 NQ 13a Thống nhất tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước tại Công ty giai đoạn 2021-2025

Nghị quyết 13 V.v thông qua kế hoạch SXKD 3 năm +thống nhất trồng cây keo lai+ thống nhất đề xuất về việc miễn nhiễm, điều động cán bộ của Ban TGĐ Cty

27/09/2021, 11:11

16.9.2021 NQ 13 V.v thông qua kế hoạch SXKD 3 năm +thống nhất trồng cây keo lai+ thống nhất đề xuất về việc miến nhiễm, điều động cán bộ của Ban TGĐ Cty

Nghị Quyết HĐQT Về việc thống nhất chi tiền ủng hộ Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19

14/06/2021, 07:48

11.6.2021 NQ 10 họp HĐQT thống nhất chi tiền ủng hộ Covid-19

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

29/04/2021, 17:29

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021