Tin Công ty

Công văn công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính

19/04/2024, 09:05

Công văn Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính

Báo cáo thường niên năm 2023

01/04/2024, 10:09

Báo cáo thường niên 2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV – 12 tháng năm 2023

18/01/2024, 10:37

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV – 12 tháng năm 2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III – 09 tháng năm 2023

16/10/2023, 09:50

16.10.2023 BC tài chính giữa niên độ quý III 09 tháng năm 2023_compressed

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II – 6 tháng đầu năm 2023

17/07/2023, 09:48

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý II – 6 tháng đầu năm 2023

CV 35: Công ty CP Cao su Sông Bé giải trình về Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2023

19/04/2023, 10:30

19.4.2023 CV 35 V.v Công ty CP Cao su Sông Bé giải trình về Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I – 3 tháng năm 2023

17/04/2023, 14:43

17.4.2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I – 3 tháng năm 2023

Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

06/03/2023, 11:12

06.03.2023 Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính đến hết 31.12. 2022