Tin Công ty

Thông báo về việc đấu thầu quyền canh tác trồng xen canh hoa màu

27/02/2024, 09:43

TB Vv đấu thầu quyền canh tác trồng xen canh hoa màu

Công Văn về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

29/01/2024, 14:00

CV Vv công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

Công Văn về việc công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty năm 2023

29/01/2024, 13:58

CV Vv công bố thông tin Bảng cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty năm 2023

Thông Báo về việc đấu thầu quyền canh tác trồng xen canh hoa màu

25/01/2024, 15:17

TB Vv đấu thầu quyền canh tác trồng xen canh hoa màu

Công văn công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính

18/01/2024, 14:25

Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính Báo cáo Vv giải trình Báo cáo tài chính giũa niên độ Quý IV năm 2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV – 12 tháng năm 2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý IV – 12 tháng năm 2023

18/01/2024, 10:37

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV – 12 tháng năm 2023

Thông báo thay đổi nhân sự (trường hợp tái bổ nhiệm)

29/12/2023, 14:46

Thông báo thay đổi nhân sự (trường hợp tái bổ nhiệm)

Thông báo thay đổi nhân sự (trường hợp bổ nhiệm)

29/12/2023, 14:18

Thông báo thay đổi nhân sự (trường hợp bổ nhiệm)

CV 03 Vv công bố thông tin Nghị quyết, biên bản và các tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

29/12/2023, 14:17

CV 03 Vv công bố thông tin Nghị quyết, biên bản và các tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ bất thường năm 2023