Tin Công ty

Báo cáo 01: Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Kỳ báo cáo: Năm 2022)

30/01/2023, 09:55

30.01.2023 BC 01 Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV năm 2022

16/01/2023, 18:13

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV năm 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2022

16/01/2023, 18:10

Báo cáo tài chính giữa niên độ 06 tháng đầu năm 2022

Thông báo đấu giá tài sản của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

04/11/2022, 09:32

Căn cứ Luật đấu giá tài sản năm 2016; Căn cứ Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 11/HĐ-DVĐGTS ngày 02/11/2022 giữa Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Phước với Công ty cổ phần Cao…

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2022

17/10/2022, 11:30

17.10.2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ quý III năm 2022

Công văn 14 V.v CBTT thay đổi Gấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

11/10/2022, 10:01

11.10.2022 CV 14 V.v CBTT thay đổi Gấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

CV 13 V.v CBTT thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

07/10/2022, 16:06

07.10.2022 CV 13 V.v CBTT thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Công văn Về việc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé giải trình về báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

17/08/2022, 08:19

16.08.2022 CV 49a v.v công ty cổ phần cao su Sông Bé giải trình về báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01.01.2022 đến 30.06.2022

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

15/08/2022, 11:50

15.8.2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ giai đoạn từ ngày 01.01.2022 đến ngày 30.6.2022