Uncategorized

Thông Báo 03 Về danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé 2023 – 2028

15/04/2024, 15:30

TB 03 Về danh sách ứng cử, đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT

Thông Báo 02 Vv đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

05/04/2024, 15:28

TB 02 Vv đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

CV 03 Vv công bố thông tin Nghị quyết, biên bản và các tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

29/12/2023, 14:17

CV 03 Vv công bố thông tin Nghị quyết, biên bản và các tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

THÔNG BÁO: Vv bán mủ cao su tạp tươi tại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé tháng 5/2023

16/05/2023, 16:10

TB 39 Vv bán mủ cao su tạp tươi tại các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé tháng 5.2023

Công Văn 11 Về việc Công bố thông tin về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

04/07/2022, 15:37

CV 11 Về việc Công bố thông tin về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

Nghị quyết 13 V.v thông qua kế hoạch SXKD 3 năm +thống nhất trồng cây keo lai+ thống nhất đề xuất về việc miễn nhiễm, điều động cán bộ của Ban TGĐ Cty

27/09/2021, 11:11

16.9.2021 NQ 13 V.v thông qua kế hoạch SXKD 3 năm +thống nhất trồng cây keo lai+ thống nhất đề xuất về việc miến nhiễm, điều động cán bộ của Ban TGĐ Cty

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

29/04/2021, 17:29

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021