Họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

30/11/2017 13:53

    Ngày 17/11/2017, Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017. Tham dự phiên họp có ông Trương Minh Trung – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam.

 

20171117_093840

 

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

 

    Cổ đông tham dự đại hội là 46 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 87.067.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 99,0024%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội được nghe nội dung tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các Kế hoạch và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị.

    Sau khi nghe nội dung các tờ trình, đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được phê duyệt các Kế hoạch và Kế hoạch Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Huỳnh Hữu Minh; Bầu cử bổ sung ông Trương Minh Trung là người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả tán thành là 87.067.660 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

 

1

Ông Huỳnh Hữu Minh tặng hoa chúc mừng ông Trương Minh Trung

 

    Hội đồng quản trị Công ty đã bầu ông Trương Minh Trung – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên nhiệm kỳ 2016-2021.