Năm 2014

16/11/2016 07:42

Tài liệu công ty năm 2014 

Tải tài liệu tại đây
1/  Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán  Tải tài liệu tại đây
2/  Công khai công chúng năm 2014 Tải tài liệu tại đây
3/  Bảng cân đối kế toán năm 2014  Tải tài liệu tại đây
4/   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 Tải tài liệu tại đây
5/  Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược Tải tài liệu tại đây
6/   Thư đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược Tải tài liệu tại đây
7/  Báo cáo thực hành tiết kiệm Tải tài liệu tại đây
8/   Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 Tải tài liệu tại đây
9/   Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2015 Tải tài liệu tại đây
10/  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên
Tải tài liệu tại đây