Năm 2015

15/11/2016 09:11

Tài liệu công ty năm 2015 

Tải tài liệu tại đây
1/  Bảng cân đối kế toán 2015  Tải tài liệu tại đây
2/  Báo cáo giám sát năm 2015  Tải tài liệu tại đây
3/  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015  Tải tài liệu tại đây
4/   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015 Tải tài liệu tại đây
5/  Thông báo mời nhà đầu tư chiến lược Tải tài liệu tại đây
6/   Thư đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược Tải tài liệu tại đây
7/  Báo cáo thực hành tiết kiệm Tải tài liệu tại đây
8/   Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 Tải tài liệu tại đây
9/   Báo cáo giám sát 6 tháng đầu năm 2015 Tải tài liệu tại đây
10/  Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2015 của Công ty TNHH MTV Cao su Tân Biên
Tải tài liệu tại đây