NÔNG TRƯỜNG BÙ ĐỐP

01/01/2020 14:40

  
NÔNG TRƯỜNG BÙ ĐỐP
 

Địa chỉ:  Xã Phước Thiện – Huyện Bù Đốp – Tỉnh Bình Phước

 

 

– Nông trường Bù Đốp, trực thuộc công ty TNHH MTV Cao Su Sông Bé, trước đây là ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp, trực thuộc quản lý của UBND huyện Bù Đốp.

– Diện tích đang quản lý hiện nay: 11.220 ha, trong đó:

  + Diện tích rừng tự nhiên hiện còn: 6.876 ha.

  + Diện tích đất trồng lâm nghiệp, trồng cao su: 3.377,5 ha.

  + Diện tích đất trồng cao su của NLT: 316 ha.

  + Diện tích đất khác: 650 ha.

– Tổng số cán bộ người lao động trong NLT là 61 người.

– Cán bộ giúp việc trong bộ máy hoạt động NLT gồm:

  + Bộ phận tổ chức, hành chính, kế hoạch.

  + Bộ phận kế toán tiền lương.

  + Bộ phận kỹ thuật Nông Lâm Nghiệp.

Ban Lãnh đạo Nông trường Bù Đốp qua các thời kỳ:

– Lê Duy Linh – Bí thư Chi bộ, Giám đốc NLT Bù Đốp (từ 2008 đến nay).

– Quách Tiến Dũng – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NLT Bù Đốp (09/2009 đến nay).

– Hồ Ngọc Hùng – Bí thư đoàn TNCS HCM (2010 đến nay).

Thành tích Thi đua Khen thưởng

– Nhận được nhiều bằng khen của tỉnh Bình Phước cho tập thể và cá nhân.

 

HÌNH ẢNH NÔNG TRƯỜNG BÙ ĐỐP