Quyết định phê duyệt kết quả bán đấu giá: Thanh lý tài sản máy móc và thiết bị của Nhà máy chế biến mủ Tham Rớt – Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

05/07/2021 16:15

QĐ 12