THÔNG BÁO chốt danh sách cổ đông để đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom)

07/04/2020 09:24

TB chốt danh sách cổ đông