Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2018-2020

26/02/2018 09:23

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC NHIỆM KỲ 2018-2020

 

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII. Đảng ủy Công ty đã có Kế hoạch số 60-KH/ĐU, ngày 15/01/2018 của Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2018-2020. Từ ngày 02/02/2018 đến 11/02/2018, có 12/12 chi bộ trực thuộc đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2018-2020. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng viên, qua đó tổng kết, đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 và xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2018-2020, bầu chi ủy và chức danh chủ chốt của các chi bộ đảm bảo đủ đức, đủ tài hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

 

20180223_101803

Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2018-2020, Đảng ủy Công ty đã ban hành hướng dẫn chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội, đồng thời tiến hành công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đánh giá chất lượng cán bộ, thống nhất phê duyệt dự kiến nhân sự chi ủy khóa mới đảm bảo đúng quy trình, quy định; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị Đại hội, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Các nội dung văn kiện được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, trang nghiêm đúng theo quy định. Công tác tổ chức Đại hội khoa học, phù hợp đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đại hội, đúng nguyên tắc và ý thức chấp hành Điều lệ Đảng, tinh thần trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng của đảng viên, được nâng cao.

 

20180202_153337

Tại Đại hội các Chi bộ đã thảo luận, phân tích đánh giá một cách đầy đủ những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới, quyết định phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2020 của các Chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015-2020, sát đúng với tình hình để lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Kết quả bầu cử Đại hội của các chi bộ trực thuộc đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thành phần cơ cấu của Đảng ủy Công ty đã phê duyệt.