Tin Công ty

CV 12 Vv thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

08/09/2022, 09:32

CV 12 Vv thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Công văn Về việc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé giải trình về báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

17/08/2022, 08:19

16.08.2022 CV 49a v.v công ty cổ phần cao su Sông Bé giải trình về báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01.01.2022 đến 30.06.2022

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

15/08/2022, 11:50

15.8.2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ giai đoạn từ ngày 01.01.2022 đến ngày 30.6.2022

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé công bố thông tin: Bảng cung cấp về quản trị Công ty năm 2020/2021 và 6 tháng đầu năm 2022

01/08/2022, 11:06

01.8.2022 Bảng cung cấp về quản trị Công ty năm 2020-2021 & 6 tháng đầu năm 2022

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé công bố thông tin: Danh sách người nội bộ & người/tổ chức có liên quan đến người nội bộ

01/08/2022, 11:03

01.8.2022 Danh sách người nội bộ & người tổ chức có liên quan đến người nội bộ

TB 07: Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

28/07/2022, 09:04

28.7.2022 TB 07 Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2022

20/07/2022, 07:00

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2022

Quyết định 37 v.v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

13/07/2022, 10:55

13.7.2022 QĐ 37 quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 của Cty CP Cao su Sông Bé

Báo cáo 05: Báo cáo về tình hình quản trị Công ty. Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2022

11/07/2022, 09:14

11.7.2022 BC 05 Báo cáo tình hình quẩn trị Công ty. Kỳ báo cáo 6 tháng năm 2022