Tin Công ty

THÔNG BÁO 18 Về ngày đăng ký cuối cùng đề tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

06/03/2024, 10:59

TB 18 Về ngày đăng ký cuối cùng đề tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Công văn công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính

18/01/2024, 14:25

Công bố thông tin định kỳ báo cáo tài chính Báo cáo Vv giải trình Báo cáo tài chính giũa niên độ Quý IV năm 2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV – 12 tháng năm 2023

Công văn số 04 Vv công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021

31/03/2022, 09:00

31.03.2022 CV 04 Vv công bố thông tin

Công Văn Về việc công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2020

14/04/2021, 16:22

CV 02 Vv công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2020CV 02

Công Văn 06 Về việc công bố thông tin thay đổi người nội bộ

15/09/2020, 09:19

15.09.2020 CV 06 Vv công bố thông tin thay đổi người nội bộ

Báo Cáo Tài Chính 3 Tháng 2020

20/04/2020, 16:04

BCTC03-2020

Năm 2014

16/11/2016, 07:42

Tài liệu công ty năm 2014  1/  Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán  Tải tài liệu tại đây 2/  Công khai công chúng năm 2014 Tải tài liệu tại đây 3/  Bảng cân đối kế toán năm 2014  Tải tài…

Hồ sơ công ty

15/11/2016, 10:49

Năm 2015

15/11/2016, 09:11

Tài liệu công ty năm 2015  1/  Bảng cân đối kế toán 2015  Tải tài liệu tại đây 2/  Báo cáo giám sát năm 2015  Tải tài liệu tại đây 3/  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015  Tải tài…