Thông báo V.v bán đấu giá sản lượng mủ cây cao su cạo chuẩn bị thanh lý thuộc khu vực Nha Bích, nông trường Nghĩa Trung

23/02/2022 10:46

TB 12