Tin Công ty

Công văn số 04 Vv công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021

31/03/2022, 09:00

31.03.2022 CV 04 Vv công bố thông tin

Công Văn Về việc công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2020

14/04/2021, 16:22

CV 02 Vv công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2020CV 02

Năm 2014

16/11/2016, 07:42

Tài liệu công ty năm 2014  1/  Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán  Tải tài liệu tại đây 2/  Công khai công chúng năm 2014 Tải tài liệu tại đây 3/  Bảng cân đối kế toán năm 2014  Tải tài…

Năm 2015

15/11/2016, 09:11

Tài liệu công ty năm 2015  1/  Bảng cân đối kế toán 2015  Tải tài liệu tại đây 2/  Báo cáo giám sát năm 2015  Tải tài liệu tại đây 3/  Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015  Tải tài…

Năm 2016

15/11/2016, 07:26

Tài liệu công ty năm 2016  1/  Thông báo chốt danh sách cổ đông    Tải tài liệu tại đây 2/  Quy chế bản đấu giá   Tải tài liệu tại đây 3/  Thông báo thành Lập Công ty CP cao su Tân Biên và…