Tin Công ty

Công văn Về việc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé giải trình về báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

17/08/2022, 08:19

16.08.2022 CV 49a v.v công ty cổ phần cao su Sông Bé giải trình về báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01.01.2022 đến 30.06.2022

Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ về báo cáo tài chính cho giai đoạn từ 01 tháng 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022

15/08/2022, 11:50

15.8.2022 Báo cáo tài chính giữa niên độ giai đoạn từ ngày 01.01.2022 đến ngày 30.6.2022

TB 07: Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

28/07/2022, 09:04

28.7.2022 TB 07 Thông báo xác nhận danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2022

20/07/2022, 07:00

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý II năm 2022

Thông báo 05 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức năm 2021

08/07/2022, 09:59

08.07.2022 TB 05 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền nhận cổ tức năm 2021

CV 06 Vv Công bố thông tin tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (kèm theo một số tài liệu)

02/06/2022, 16:18

CV 06 Vv CBTT tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2022

19/04/2022, 14:02

05.04.2022 CV 05- CBTT V.v Công bố thông tin về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022