Tin Công ty

CV 05 V.v Công bố thông tin về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/04/2022, 09:25

05.04.2022 CV 05- CBTT V.v Công bố thông tin về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/03/2022, 09:36

25.03.2022 NQ 04 V.v Dự kiến thời gian tổ chức đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022, 14:14

01.03.2022 TB 13 về ngày đăng ký cuối cùng để tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2021

11/02/2022, 08:01

10.02.2022 Báo cáo tài chính năm 2021

Nghị quyết 13 V.v thông qua kế hoạch SXKD 3 năm +thống nhất trồng cây keo lai+ thống nhất đề xuất về việc miễn nhiễm, điều động cán bộ của Ban TGĐ Cty

27/09/2021, 11:11

16.9.2021 NQ 13 V.v thông qua kế hoạch SXKD 3 năm +thống nhất trồng cây keo lai+ thống nhất đề xuất về việc miến nhiễm, điều động cán bộ của Ban TGĐ Cty

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé giải trình về báo cáo tài chính bán niên 6 tháng năm 2021

13/09/2021, 08:49

13.9.2021 CV 77a V.v Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé giải trình Báo cáo tài chính bán niên 6 tháng năm 2021