Tin Công ty

CV 01: V.v Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 & các tài liệu kèm theo

27/04/2023, 11:33

27.4.2023 CV 01 V.v công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 & các tài liệu kèm theo

CV 35: Công ty CP Cao su Sông Bé giải trình về Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2023

19/04/2023, 10:30

19.4.2023 CV 35 V.v Công ty CP Cao su Sông Bé giải trình về Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I năm 2023

Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I – 3 tháng năm 2023

17/04/2023, 14:43

17.4.2023 Báo cáo tài chính giữa niên độ Quý I – 3 tháng năm 2023

Thông báo 01: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/04/2023, 14:03

03.4.2023 TB 01 V.v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Báo cáo 04: Báo cáo thường niên năm 2023

10/03/2023, 14:29

10.3.2023 BC 04 V.v Báo cáo thường niên năm 2022

Công văn 20: V.v Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé giải trình Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính năm 2022

08/03/2023, 10:37

08.3.2023 CV 20 V.v Cty CP Cao Sông Bé giải trình Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

06/03/2023, 11:12

06.03.2023 Báo cáo kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính đến hết 31.12. 2022

Thông báo 14: Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/02/2023, 14:41

28.02.2023 TB 14 Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội đồng cổ đông thưởng niên năm 2023 (kèm NQ 03 HĐQT)

Báo cáo 01: Báo cáo tình hình quản trị Công ty (Kỳ báo cáo: Năm 2022)

30/01/2023, 09:55

30.01.2023 BC 01 Báo cáo tình hình quản trị Công ty

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV năm 2022

16/01/2023, 18:13

Báo cáo tài chính giữa niên độ quý IV năm 2022